แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ***กรณีผู้สอบผ่านทั้งสองประเภท ให้รายงานตัวตามเลขประจำตัวสอบสำนักงาน 1 ปี เป็นหลัก***

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา...

นายกสภาทนายความ กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 49

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 49 ในโอกาสนี้ นักศึกษาอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นสิริมงคลด้วย...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560) และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา...

สภาทนายความจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความที่เสียชีวิต โดยช่วงเช้า เวลา 7.00 น. เป็นพิธีทางศาสนาพุทธ โดย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์...

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนางสาวรัตนา ปืนแก้ว กรรมการควบคุมการทดสอบฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา)

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา) สาขาวิชาที่รับสมัคร : กฎหมายปกครองสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (เรียนเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น) บรรยายโดย ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, อาจารย์พรชัย  มนัสสิริเพ็ญตุลาการศาลปกครองสูงสุด, รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา     ขอบเขตการบรรยาย แนวคิด ทฤษฎีกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสาฯ (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะผู้บริหารฯ อัญเชิญพระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และพนักงานสภาทนายความ ร่วมพิธีในการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์จำลอง...