Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 (กรณีนักศึกษาเก่า)

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 (กรณีนักศึกษาเก่า)

3287

*** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร***

บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้

*** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

Facebook Comments