Home ข่าวสารสภาทนายความ กลุ่มผู้เช่าอาคารยมราช ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความ

กลุ่มผู้เช่าอาคารยมราช ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความ

642
SHARE

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความ ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วยนายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6  และนายพินิจ  สุพรรณนนท์  คณะทำงานกลั่นกรองฯ ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากกลุ่มผู้เช่าอาคารยมราชจำนวน 92 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนหลังถูกยกเลิกสัญญาเช่าจากการเคหะแห่งชาติ และให้ขนย้ายทรัพย์สินอย่างกะทันหันภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ทำให้ผู้เช่าทั้ง 92 ครัวเรือน ประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เดือดร้อนการหาที่อยู่ใหม่, ระยะเวลาที่จำกัดในการขนย้ายทรัพย์สิน, การดำรงชีพ, แหล่งทำมาหากินของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี  และกลุ่มของเด็กที่กำลังศึกษาหากต้องย้ายที่อยู่อาศัยก็ต้องย้ายออกจากสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน

ทั้งนี้ได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้น และได้ทำการสอบข้อเท็จจริงตัวแทนกลุ่มสมาชิกดังกล่าว เพื่อนำเสนอสำนักระงับข้อพิพาททางเลือกฯ เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งสำหรับการช่วยเหลือทางคดีนั้น จะได้นำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Facebook Comments