Home ข่าวสารสภาทนายความ กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

2334

กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ
และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

Facebook Comments