Home ข่าวสารสภาทนายความ มอบประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49

มอบประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49

2985

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  และครั้งที่ 3/2561 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในช่วงเช้า สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรม  ในหัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ อบรม หัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน

และในช่วงบ่ายมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ  โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, ว่าที่พันตรี สมบัติ  วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหาร ภาค 7 และกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพฯ มีจำนวน 739   คน กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 จำนวน  25  คน   และครั้งที่ 3/2561  จำนวน     198 คน  และกรณีสมทบ 42 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,004 คน.

Facebook Comments