Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

426
SHARE

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถดูได้ที่ : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Facebook Comments