Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

508
SHARE

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 (ภาค 1) ปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตรนี้ เน้นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการกฎหมาย และเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานของวิชาชีพทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน สามารถให้บริการทางวิชาชีพได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยวิชาที่เปิดสอนประกอบด้วย

– วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร, ศ.(พิเศษ) บุญมา เตชะวณิช, อาจารย์อุรวี เงารุ่งเรือง, อาจารย์วรวุฒิ โปษกานนท์, อาจารย์นันทน อินทนนท์, รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร

– วิชากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายโดย อาจารย์สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ, อาจารย์ประเวศ องอาจสิทธิกุล, อาจารย์วรวรรณ ธาราภูมิ

– วิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหลักประกันทางธุรกิจ บรรยายโดย ศ.พิชยศักดิ์ หรยางกูร, อาจารย์ไพร ประหลาดเนตร, อาจารย์วุฒิพงษ์ เวชยานนท์, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

– วิชาการวางแผนภาษี 1 บรรยายโดย อาจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร, อาจารย์ภัคนภา พานิช, อาจารย์ประภาศ คงเอียด – อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์, ศ.(พิเศษ) ดร.พล ธีรคุปต์

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 (ภาค 1) ปีการศึกษา 2561 จะมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 เดือน (รวม 15 สัปดาห์) โดยเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 2 วิชา (คาบละ 3 ชั่วโมง) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments