Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 8)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 8)

1333

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 8)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

Facebook Comments