Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 9

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 9

548

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมี นายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ซึ่งนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายธีรพงศ์ ดนสวี กรรมการสภาทนายความภาค 9 เป็นพิธีกร

โดยในช่วงเช้า การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใหม่ บรรยายโดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางเทคโนโลยี ยุค 4.0 บรรยายโดย นายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์กลุ่มการตรวจเอกสาร บรรยายโดย นางสาววิชชุดา วิชยานฤพล นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการและกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชี้แจงเรื่อง ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ให้แก่สมาชิกทนายความได้รับทราบ โดยมีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมและรับประกาศนียบัตรเป็นจำนวน 300 คน.

Facebook Comments