Home ข่าวสารสภาทนายความ พิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม

พิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม

590

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.09 น. ณ สถานที่ก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม ถนนเทพพิพัฒน์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นายมนตรี ทรงประไพ อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายวิทยา แก้วไทรหงวน อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7, ประธานสภาทนายความในพื้นที่ภาค 7 และทนายความในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว การก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐมโดยความร่วมมือของคณะทนายความในจังหวัด นำโดย นายอรรถพร อัมพวา ประธานสภาทนายความจังหวัดนครปฐม และประธานคณะกรรมการสร้างที่ทำการสภาทนายความ ซึ่งดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และใช้ประโยชน์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ สำหรับที่ดินนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายสมชาย สุขผ่อง ทนายความจังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา และได้จดทะเบียนยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาทนายความแล้ว โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน).

Facebook Comments