Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 2

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 2

402

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2562  ในภาค 2 ขึ้น ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมี ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ และนายสันทัด วิเศษศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง กล่าวให้การต้อนรับ ประกอบด้วย ประธานสภาทนายความจังหวัดต่างๆ ในภาค 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความและคณะทำงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในช่วงเช้า ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  นายกสภาทนายความ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใหม่ และนายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปีงบประมาณ 2562

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การพิสูจน์วัตถุพยานทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยนางสาวดวงสมร ชูดีจันทร์  ผู้ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการและกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชี้แจงเรื่อง ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสา) ให้แก่สมาชิกทนายความได้รับทราบ โดยมีทนายความในภาค 2 ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 250 คน

Facebook Comments