Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 4

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 4

397

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ภาค 4 ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีนายสุรสิทธิ์ ทุมทา ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการบริหารสภาทนายความ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความและประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 4 เข้าร่วมงาน
โดยในช่วงเช้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย บรรยาย หัวข้อ พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยนางสาวสุปรานี พันธะพัน นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์ทางเคมี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชี้แจงเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา ปัญหา อุปสรรคของทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ให้แก่สมาชิกทนายความได้รับทราบ โดยมีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 400 คน.

Facebook Comments