Home ข่าวสารสภาทนายความ ต้อนรับนักศึกษา ม.พายัพ

ต้อนรับนักศึกษา ม.พายัพ

446

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาทนายความ รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพทนายความ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

Facebook Comments