Home ข่าวสารสภาทนายความ ตัวแทนผู้ร้องฯ ยื่นขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

ตัวแทนผู้ร้องฯ ยื่นขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

297

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนผู้ร้องได้เดินทางมาสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีได้รับความเสียหายจากการซื้อและใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วระบบเครื่องยนต์มีปัญหา โดยมี นายสุเทพ จันทะแจ่ม รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ และนางสาวสุรภา ศิริลำปาง คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับเรื่อง โดยสภาทนายความจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

Facebook Comments