Home ข่าวสารสภาทนายความ ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

317

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments