Home ข่าวสารสภาทนายความ ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

254

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และทนายความอาสา ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับชาวบ้าน ซึ่งได้นำร่องโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 4, ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง คลองเตย, ชุมชนสตรีเหล็ก และชุมชนประดิษฐ์โทรการ โดยโครงการนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนทางกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข สามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมอบหมายให้ทนายความอาสาเข้าช่วยเหลือคดีความในทันที พร้อมกับมีการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนทั่วไปควรทราบ.

Facebook Comments