Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

6830

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม
ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50
และผู้รักษาสถานภาพ
(วิธีรายงานตัวและแถวที่นั่งเหมือนกันกับวันสอบปากเปล่า)
……………………………………………………………………….
*** นักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนา)
– ค่าธรรมเนียม 200 บาท
……………………………………………………………………….
*** นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองฯได้นั้นจะต้อง
– เอาไปใช้ยื่นจดเป็นสมาชิกวิสามัญเนติฯ
– เอาไปใช้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นทนายความ สำหรับคนที่เอกสารครบพร้อมยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นทนายความ

Facebook Comments