Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาความและสืบพยานลับหลัง”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความได้จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาความและสืบพยานลับหลัง” โดยมี นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ บรรยายหัวข้อ การตั้งทนายความโดยศาลในการไต่สวนมูลฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฉบับใหม่ การแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งคดีไม่มีมูล...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 5)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 5) วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 6)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 6) วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 2)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 2) วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

ประกาศแถลงการเรื่อง กรณีวันและระยะเวลาการรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนายความ

ประกาศแถลงการเรื่อง กรณีวันและระยะเวลาการรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนายความ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 9)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 9) วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

ระเบียบการสอบ และแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

ระเบียบการสอบ และแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51  

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 8)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 8) วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

เปิดการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1”

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคดีปกครอง จัดการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ...