Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download ใบสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download ใบจองคำบรรยาย (ไม่บังคับจอง) : Download แบบฟอร์มชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ : Download เคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download  

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download

กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 วิธีการสมัคร ใบสมัคร ใบจองคำบรรยาย รุ่นที่ 52 : Download แบบฟอร์ชำระเงินสามารถเลือกชำระได้ 2 ช่องทาง ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ : Download ชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download  

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา)

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา) สาขาวิชาที่รับสมัคร : กฎหมายปกครองสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (เรียนเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น) บรรยายโดย ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, อาจารย์พรชัย  มนัสสิริเพ็ญตุลาการศาลปกครองสูงสุด, รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา     ขอบเขตการบรรยาย แนวคิด ทฤษฎีกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กำหนดการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือที่ทาง E-mail : cal.lct249@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน) ระยะเวลาการศึกษา : วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 50

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 50 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

ขยายเวลาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1 รับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1 อบรม : วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่...

เปิดจองสมุดบันทึกนักกฎหมาย ประจำปี 2562

เปิดจองแล้ว สมุดบันทึกนักกฎหมาย ประจำปี 2562 *** พิเศษ สั่งจองตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 ในราคาเพียงเล่มละ 170 บาทเท่านั้น *** ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสั่งจอง : Download