Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 - นักศึกษาเอกสารที่มีปัญหารีบดำเนินการติดต่อสำนักฝึกอบรม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ด่วน !!! ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ ***  

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1”

สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6, 12-13, 19-20, 27 มกราคม, 2-3, 9-10, 16-17, กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น...

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติและแบบแจ้งการฝึกฯ : Download ( สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย ) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ เอกสารที่ต้องยื่นแจ้ง - แบบแจ้งฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ - สำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นต์รับรอง กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกสภาทนายความเกี่ยวกับการประกันสังคม

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกสภาทนายความเกี่ยวกับการประกันสังคม อ่าน พ.ร.ฎ. กําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 3

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดอบรมหลักสูตร "Legal English Training" หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงของทนายความ (Level 1, Level 2)  เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 เมษายน - 7 มิถุนายน 2561 สอบวัดระดับ : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน...

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาเอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียม บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชนเข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 วิธีการสมัคร ใบสมัคร ใบจองคำบรรยาย รุ่นที่ 52 : Download แบบฟอร์ชำระเงินสามารถเลือกชำระได้ 2 ช่องทาง ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ : Download ชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download