สภาทนายความจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความที่เสียชีวิต โดยช่วงเช้า เวลา 7.00 น. เป็นพิธีทางศาสนาพุทธ โดย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์...

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนางสาวรัตนา ปืนแก้ว กรรมการควบคุมการทดสอบฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา)

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา) สาขาวิชาที่รับสมัคร : กฎหมายปกครองสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (เรียนเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น) บรรยายโดย ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, อาจารย์พรชัย  มนัสสิริเพ็ญตุลาการศาลปกครองสูงสุด, รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา     ขอบเขตการบรรยาย แนวคิด ทฤษฎีกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสาฯ (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะผู้บริหารฯ อัญเชิญพระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และพนักงานสภาทนายความ ร่วมพิธีในการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์จำลอง...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายพนิต...

ผู้แทนหมู่บ้านภาณุ มอบเงินบริจาคแก่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ผู้แทนหมู่บ้านภาณุ มอบเงินบริจาคแก่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน.

เปิดการอบรม “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 27

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ : สภาทนายความ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 27 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการทำคำรับรองฯ...

นายกสภาทนายความ เข้าประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ เข้าประชุมวิพากษ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ.