Home บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย

จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับพิเศษ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับพิเศษ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด : Download  

จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด : Download  

จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด : Download

สัญญา 2 ภาษา

สัญญา 2 ภาษา พินัยกรรม (Last will and Testamant) : Download สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (Agreement to sell land with Structure) : Download สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โครงการ...คอนโดมิเนียม (Condominium Unit Sales...

เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์เพี้ยน ฟอร์มแตก

เรื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์ เพี้ยน หรือ ฟอร์มแตก โดย คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศสภาทนายความฯ กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทนายความที่รักทุกท่าน ในยุคสมัยที่ทนายความปัจจุบัน ต้องข้องเกี่ยวและเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีที่มีมานานสักพักหนึ่งแล้วนามว่า"คอมพิวเตอร์ " ที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำแบบพิมพ์คำคู่ความที่ทนายความทุกท่านต้องเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำไปยื่นต่อศาล เพื่อช่วยให้สวยงาม สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทางสภาทนายความฯ ในส่วนของคณะกรรมการเทคโนโลยี และทางศาลยุติธรรมได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงและดาว์นโหลดแบบพิมพ์ในรูปแบบ A4 ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่เมื่อก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ใช้แบบฟอร์มทุกท่านก็ปรับเปลี่ยน (หากยังไม่มีคลิก...

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ อ่านรายละเอียด ประกาศ : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด ประกาศ : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด ประกาศ : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ ๖๕๓) : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา