Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ (วิธีรายงานตัวและแถวที่นั่งเหมือนกันกับวันสอบปากเปล่า) .................................................................................. *** นักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้ - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนา) - ค่าธรรมเนียม 200 บาท .................................................................................. *** นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองฯได้นั้นจะต้อง - เอาไปใช้ยื่นจดเป็นสมาชิกวิสามัญเนติฯ -...

ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)

ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ รายละเอียดในวันสอบ .................................................................................. *** เริ่มแรกรายงานตัวตามเลขประจำตัวลงทะเบียน A - M และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าห้องนั่งตามแถวที่นั่ง 1 - 30 จะไม่มีแถว A - M เหมือนตอนลงทะเบียน *** *** ปัญหาส่วนมากนักศึกษาจะไม่ดูแถวที่นั่งจะดูแค่ว่า ลงทะเบียนแถว A แถว...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   ข้อปฏิบัติผู้สอบผ่านและสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์)

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52  (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์) *** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร *** บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้อง และชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

ข้อปฏิบัติ (โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานได้เลยไม่ต้องรอผลสอบ) ผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ) - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์ *** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน *** ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงาน : Download กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220