จัดอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ส่วนกลาง)

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาทนายความจัดอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ส่วนกลาง) / นครบาล 1-9 (โครงการเพื่อการปฏิรูปที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร รองประธานกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของทนายความอาสาและพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี
หลังจากนั้นว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติในด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใหม่ ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33 และ 34 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 หลังจากนั้น พ.ต.ท. ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์ รองผู้กำกับการสอบสวน สน.ห้วยขวาง ในฐานะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะทำงานในโครงการโดยร่วมบูรณาการด้วยกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้เท่าเทียมกัน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับทนายความอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจ และแนวทางในการกำหนดความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาทนายความ เพื่อที่จะให้โครงการเพื่อการปฏิรูปที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) สัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ต่อจากนั้น พ.ต.อ.ดร. มะนะ เผาะช่วย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 8 ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยายเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ในภาคส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะร่วมดำเนินงานอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน
ในส่วนการบรรยายช่วงบ่ายจะมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่ม มะโน อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นตำรวจ ซึ่งเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมว่ามีความสำคัญแค่ไหน เพียงใด และมีผลต่อประชาชนอย่างไร ต่อจากนั้นนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และสาระสำคัญของโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (Quick Win) รวมถึงขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาผู้ปฏิบัติงานในโครงการว่ามีขอบเขตเพียงใด อีกทั้งความแตกต่างระหว่างการทำหน้าที่ร่วมฟังการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 134/1 ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานของทนายความอาสา ตามระเบียบข้อบังคับมรรยาททนายความ และระเบียบสภาทนายความ รวมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานของทนายความอาสา
ในการอบรมชี้แจงโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย (1) ทนายความอาสา ผู้ปฏิบัติงานโครงการในเขตนครบาล 1-9 (2) ผู้แทนสถานีตำรวจต่าง ๆ ในเขตนครบาลที่ 1-9 (3) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ