แบบฟอร์มศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบฟอร์มศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (ทอส.1)

 

2. แบบสรุปรายงานการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดแบบสรุปรายงานการปฏิบัติงาน (ทอส.2)

 

3. แบบฟอร์มเบิกเงินค่าตอบแทนตามโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเบิกเงินค่าตอบแทนตามโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (ทอส.3)

 

4. แบบให้คำปรึกษาประจำวัน โครงการทนายความอาสาประจาส่วนราชการ

ดาวน์โหลดแบบให้คำปรึกษาประจำวัน (ทอส.4)

 

5. แบบตารางเวลานั่งปฏิบัติงานทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

ดาวน์โหลดแบบตารางเวลานั่งปฏิบัติงานทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (ทอส.5)

 

6. แบบแจ้งวันปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสา

ดาวน์โหลดแบบแจ้งวันปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสา (ทอส.6)