แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

1.การยื่นคำขอต่ออายุฯ (กรณีครบกำหนดต่ออายุ 3 ปี), การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ (กรณีพ้นสภาพ)

1.1 การยื่นคำขอต่ออายุฯ (กรณีครบกำหนดต่ออายุ 3 ปี)

ดาวน์โหลดวิธีการยื่นคำขอต่ออายุฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่ออายุฯ (ทรอ.2)

1.2 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ (กรณีพ้นสภาพ)

ดาวน์โหลดวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนฯ (ทรอ.1)

 

2.การยื่นคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน/ตราประทับ

ดาวน์โหลดวิธีการยื่นคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน/ตราประทับ (ทรอ.3)

 

3.การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดาวน์โหลดวิธีการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ทรอ.4)

 

4.การยื่นคำขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง

ดาวน์โหลดวิธีการยื่นคำขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง