หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

นายกสภาทนายความ

ดร.วิเชียร ชุบไธสง

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพทนายความ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ในการร่วมมือกับ ศาลหน่วยงานต่างๆ ด้านยุติธรรม ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล ส่งเสริมและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพทนายความ ที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัย และให้บริการอย่างมืออาชีพ

เพิ่มบทบาทในกระบวนการยุติธรรม

ส่งเสริมให้ทนายความมีความสามารถในการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของทนายความในกระบวนการยุติธรรม

มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับโลก

ส่งเสริมให้ทนายความสามารถมีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับโลก

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

มีความสามารถทางเทคโนโลยีช่วยให้วิชาชีพพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพ

เป็นองค์กรสภาวิชาชีพที่มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการของวิชาชีพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและดำรงค์ไว้ซึ่งเกียรติยศในวิชาชีพ

ควบคุมและดูแลมรรยาท

ให้ความรู้ ป้องกันและดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนในวิชาชีพให้เหมาะสม

เพิ่มและพัฒนาสวัสดิการ

ดูแลและส่งเสริมสวัสดิการทนายความและครอบครัว

ส่งเสริมและปกป้องเกียรติยศแห่งวิชาชีพ

สภาทนายความมุ่งมั้่นและส่งเสริมการฟ้องเกียรติยศแห่งวิชาชีพทนายความเป็นสาระสำคัญ