มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายคำนวน โสมนิล ประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นางสวาท จันทร์ประทุม ให้แก่ นายภวัต จันทร์ประทุม ผู้รับเงินสงเคราะห์