แบบฟอร์มโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

1.แบบฟอร์มเบิกเงินชดเชยประธานจังหวัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเบิกเงินชดเชยแบบเหมาจ่ายสำหรับการช่วยบริหารงานของสภาทนายความ (สทงบ.007)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานปจะจำเดือน (สทงบ. 008)

 

2.แบบฟอร์มเบิกเงินทนายความอาสา (กรุงเทพมหานคร)

ดาวน์โหลดใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสากรุงเทพมหานคร (ทอส.3)

ดาวน์โหลดแบบให้คำปรึกษาประจำวัน (ทอส.4)

 

3.แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน แบบสรุปรายงานการปฏิบัติงาน แบบแจ้งวันปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา (ทอส.1 ทอส.2 และ ทอส.6)

ดาวน์โหลดใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำส่าวนราชการ (ทอส.3)

ดาวน์โหลดแบบให้คำปรึกษาประจำวัน (ทอส.4)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาประจำส่วนราชการ  (ส่วนภูมิภาค) (ทอส.5)