แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนทนายความ

1.จดทะเบียนทนายความใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ท.1)

 

2.การต่อใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตทนายความ 2 ปี (ท.2)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนบัตรประเภทตลอดชีพ กรณีครบ 6 ปี (ท.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนประเภทสมาชิกทนายความจาก 2 ปี เป็นตลอดชีพ (ท.4)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอออกใบอนุญาต หรือบัตรสมาชิกสภาทนายความ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ท.5)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

3.หนังสือรับรองการเป็นทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองทนายความ (ท.6)

 

4.รับรองการเป็นทนายความเพื่อขอทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับรองการเป็นทนายความเพื่อขอทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (ท.7)

 

5.ขอตรวจสอบประวัติทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบประวัติทนายความ (ท.8)

 

6.ขอบอกเลิกการเป็นทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบอกเลิกการเป็นทนายความ

 

7.ขอขึ้นทะเบียนสำนักงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ (สนง.1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ (สนง.2)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (สนง.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม

ดาวน์โหลดแบบคำขอให้รับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำนักงานทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติจดทะเบียนสานักงานทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบอกเลิกการจดทะเบียนสานักงานทนายความ

 

8.จดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้ (ทคน.1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (ทคน.1/1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ทคน. 1/2)

ดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อพนักงานของบริษัท

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้ใช้สำนักงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบประวัติจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบอกเลิกการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้