มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายรุ่งธรรม สมคิด ประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์ธงชัย ให้แก่ นางสาวราตรี นุ่นประสิทธิ์ ผู้รับเงินสงเคราะห์