มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายคำ จันปี ให้แก่ นายรพีศักดิ์ จันปี, นางสาวมนทิราวรรณ จันปี และเด็กชายณัฐพศิน บัวทอง ผู้รับเงินสงเคราะห์