มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายคำนวน โสมนิล ประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายประยูร ลัยนันท์ ให้แก่ นายสายัณห์ ลัยนันท์ ผู้รับเงินสงเคราะห์