ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 58

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 58
📌📌📌กรณีผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติรุ่น 58 ให้เข้ารับการสอบปากเปล่าในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
⭐️⭐️⭐️สิ่งที่ผู้เข้ารับการสอบปากเปล่าต้องเตรียมในวันสอบปากเปล่า
1. บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ชุดสุภาพ
3. ค่าคำขอเข้ารับการอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความ 1,000 บาท
4. ค่าหนังสือรับรองผ่านการอบรมจริยธรรม 200 บาท (ซึ่งจะมอบให้ในวันอบรมจริยธรรม)
หมายเหตุ
1.นักศึกษาทุกท่านจะต้องรายงานตัวตามกำหนดเวลา ถ้ามาไม่ทันการรายงานตัวถือว่าไม่ผ่านการสอบปากเปล่า
2.จะต้องแต่งกายตามระเบียบการเข้าสอบของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
3.ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
***กำหนดการสอบปากเปล่า ในวันเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทำความสะอาด และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ***
📌📌📌กรณีสอบไม่ผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติให้ดำเนินการดังนี้📌📌📌
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติลงทะเบียนรักษาสถานภาพเพื่อรักษาผลการสอบภาคทฤษฎี และผลการฝึกภาคปฏิบัติไว้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางไปรษณีย์
เอกสารประกอบการรักษาสถานภาพ
1.แบบฟอร์มการรักษาสถานภาพ
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือสำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
4.ค่าธรรมเนียม 1,500.- บาท ทางไปรษณีย์ 1,550.- บาท
การจ่ายค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพสามารถโอนเงินผ่านเลขที่บัญชี
>>>ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เลขที่ 948-0-22899-9
5.หลักฐานการโอนเงินค่ารักษาสถานภาพ (สามารถโอนเงินผ่านแอพธนาคารในมือถือได้)
ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ 58>>> Download
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ >>> Download