การอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่น 2 (27/1/2566)

วันนี้ (27 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ได้มีการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา บรรยายในหัวข้อ การใช้งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศและข้อจำกัดด้านกฎหมาย

และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา บรรยายในหัวข้อกฎหมายกับการเมือง

ช่วงสุดท้ายของการอบรม วันที่ 27 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายสัตยา อรุณธารี ที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายในหัวข้อหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

โดยมีดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกลุ่มที่ 1 กีฟฟิน  เป็นวิทยากรดำเนินรายการ

ในโอกาสนี้นายสมพงษ์  จู่ตันซ่วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทนายความ และนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการและเลขานุการวิทยาลัยทนายความ ร่วมให้การต้อนรับ