ประชุม เรื่องติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอรรถพร อัมพวา ประธานกรรมการ พร้อมนายวีรศักดิ์ โชติวานิช ที่ปรึกษา, นายสุนทร พยัคฆ์ ที่ปรึกษา, ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร กรรมการ, นายสฤษดิ์ เจียมกมล กรรมการ, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ กรรมการ, เจ้าหน้าที่สภาทนายความ และบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด ร่วมประชุมหารือครั้งนี้ โดยหัวข้อประชุมมีดังนี้
– โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์
– พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและขอบเขตงานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์
– ข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบของสภาทนายความ รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยงข้องกับระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์