เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) ขึ้น โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และปฐมนิเทศการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร, นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน, นายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 2, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ผลศรัทธา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, นายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับวันที่ 1 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้

– ศาลทหาร และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลทหาร บรรยายโดย พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด

– การเตรียมคดี และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บรรยายโดย อาจารย์ธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ