การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ บรรยายโดย อาจารย์พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
– การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความ บรรยายโดย อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม และอาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 400 คน