การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 4

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– การดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย อริยนันทกะ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
– การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความ บรรยายโดย อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม และอาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 380 คน โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรกล่าวต้อนรับและดำเนินรายการ.