การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 9

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวันที่ 9 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายอาจารย์ชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
– กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บรรยายโดยอาจารย์อนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
– กฎหมายเกี่ยวกับศาลทหาร บรรยายโดยพันเอกหญิงศิวิภัณฑ์ รุจิวัฒนพงศ์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้ากองงานวิชาการ สำนักตุลาการทหาร
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 350 คน