การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) วันสุดท้ายของการบรรยาย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้

– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง บรรยายโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม อดีตประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

– สรุปการเขียนคำคู่ความในศาลและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย บรรยายโดย ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธรอุปนายกฝ่ายวิชาการ

– ขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 58 บรรยายโดย ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการควบคุมการฝึกอบรม

หลังจากจบการบรรยาย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวปิดการฝึกอบรมวิชาว่า รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 58 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 500 คน.