สัมมนาประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่ทำการสภาทนายความภาค 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา และเป็นประธานเปิดการสัมมนาประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 3 จำนวน 16 ศาลจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกันพัฒนาสภาทนายความ โดยนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการสภาทนายความภาค 3 เป็นผู้จัดสัมมนาและสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ ซึ่งมีนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ และนายสุรศักดิ์ รอนใหม่ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

นายเชี่ยวชาญ  ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

นายคำพันธุ์ วรรณโท ประธานสภาทนายความจังหวัดเดชอุดม

นายไพศาล ยศธรกีรติ ประธานสภาทนายความจังหวัดยโสธร

นายชนินทร์ เตาเงิน ประธานสภาทนายความจังหวัดอำนาจเจริญ

นายบุญประเสริฐ นวลสาย ประธานสภาทนายความจังหวัดศรีสะเกษ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษณ์

นายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์

นายธรรมกาญจน์ สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี

นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ  ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์

นายวิทยา วัฒนะ ประธานสภาทนายความจังหวัดนางรอง

นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา

นายปริญญา อัครปรีชาศาสตร์ รองประธานสภาทนายความจังหวัดบัวใหญ่

นางสาวเสาวลักษณ์ ทิฏฐิมานะวิสุทธิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว

นายนราธิป สิงขรอาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ

นายเสถียรพงศ์ เที่ยงตรง ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเขียว

นายสมศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิมาย

นางสาวลัดดา โยธา เลขานุการนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 และนายปัญญา ธีระรัตนานนท์ เลขานุการกรรมการสภาทนายความภาค 3 เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องเมขลา โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา