ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานสภาทนายความ พร้อมกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างและการบริหารงานของสภาทนายความ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพทนายความ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองต่อไป
หลังจากนั้นกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ได้พาเยี่ยมชมห้องศาลจำลอง และดูการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ของสภาทนายความ อาทิ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สำนักงานมรรยาททนายความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ สำนักงานทะเบียน พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน