อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการศึกษาและขับเคลื่อนโครงการอาสาพัฒนาการเมือง

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 311 อาคารรัฐสภา ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นางสาวกานดามณี กุลวานิช กรรมการและเลขานุการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการศึกษาและขับเคลื่อนโครงการอาสาพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ หลักสูตร และเครือข่ายอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ตลอดจนแนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการอาสาพัฒนาการเมืองการเลือกตั้ง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน