อบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 40

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 40 ขึ้น โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 40 ในการอบรมครั้งนี้มี นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ, นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิกสภาทนายความ, นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 และนายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

– หลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองรายมือชื่อและเอกสาร, อำนาจหน้าที่ในการทำคำรับรอง, หลักการและสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2555, คุณสมบัติ, การพ้นสภาพจากการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, การขึ้นทะเบียน, การต่ออายุ บรรยายโดย นายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ

– ขอบเขตและหน้าที่ในการรับรอง บรรยายโดย นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

– เปรียบเทียบการรับรองกับ Notary Public ในต่างประเทศ บรรยายโดย ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน รองประธานสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ/ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– ประเภทและแบบของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (การรับรองสำเนาเอกสาร, การรับรองลายมือชื่อ, การทำคำสาบาน, การรับรองบุคคล, การบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน, การทำคำคัดค้าน, วิธีการรับรอง, การใช้สติ๊กเกอร์และตราประทับ) บรรยายโดย นายสุมิตร มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

– จรรยาบรรณ ข้อควรระมัดระวังและความผิดชอบในการรับรอง บรรยายโดย นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกลีกัลป์เคาน์เซลเลอร์ จำกัด

– กรณีศึกษา (วิธีปฏิบัติและการประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่การทำคำรับรองฯ) บรรยายโดย นายสุมิตร มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด และ ดร.สุธรรม วลัยเสถียร ประธานที่ปรึกษา สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ

จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 40 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 233 คน โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.