บรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) เป็นวันที่ 7

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยายเป็นวันที่ 7 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) โดยมีหัวข้อดังนี้
– คดีมรรยาททนายความ บรรยายโดยอาจารย์สุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
– การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรยายโดยอาจารย์วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.
– ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับทนายความ บรรยายโดยอาจารย์ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม, วันที่ 1-3,6-12,15-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 1,200 คน