บรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) เป็นวันที่ 8

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยายเป็นวันที่ 8 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) โดยมีหัวข้อดังนี้
– นักกฎหมายแห่งโลกอนาคต บรรยายโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
– การยื่นบัญชีพยานและการส่งประเด็นและการเดินเผชิญสืบ บรรยายโดยดร.นพดล เพิ่มพิทยา อดีตกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมฯ
– กฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติ บรรยายโดยนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม, วันที่ 1-3,6-12,15-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 1,500 คน