บรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) เป็นวันที่ 14

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยายเป็นวันที่ 14 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) โดยเวลา 09.00 น. อาจารย์วันไชย เยี่ยมสมถะ ทนายความหุ้นส่วน บจ.แอล เอล ฮอไรซัน บรรยายหัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครอง
ต่อมาในเวลา 13.00 น. อาจารย์สุเพียร จึงเกรียงไกร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ บรรยาย หัวข้อ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและเขตอำนาจศาล
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม, วันที่ 1-3,6-12,15-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 1,553 คน