อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 2

วันนี้ ( 8 มีนาคม 2566 ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม โดยมีหัวข้อดังนี้
– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายโดยอาจารย์ชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
– การเตรียมคดี และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บรรยายโดยอาจารย์ธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 7-11, 13-17 มีนาคม 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ.