ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ครั้งที่ 3/2566
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสืบเนื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหางบประมาณ ซึ่งได้มีการเสนอความเห็นให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับภาคเอกชน และจัดกิจกรรมกีฬา เช่น กีฬาวิ่ง และมีแผนผลิตสื่อประกอบการบรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มากขึ้น รวมถึงได้มีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของทนายความผู้รับผิดชอบคดีสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายชื่อทนายความผู้ทำคดีสิ่งแวดล้อมและแนวทางการดำเนินคดีของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งเรื่องในส่วนงานของฝ่ายคดีและปฏิบัติการให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้รับทราบถึงการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีน้ำมันรั่วที่จังหวัดระยอง และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนในตำบลนางบวช อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงส่วนงานของฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ เรื่อง โครงการเสวนาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมแบบกลุ่ม โครงการศึกษาวัฒนธรรม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โครงการอบรมผลิตสื่อศิลปะประกอบการบรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566